2016/17 õ.-a

1. Janek Kulikov                             

2. Rauno Lehes                                 

3. Elizabeth-Shaida Malik                 

4. Ardo Rebban                                

5. Oskar Sepp                                   

6. Anton Zahhartšenko                     

7. Keanu-Chris Riives                       

8. Martin Unuks