Mäetaguse Põhikooli 2017 - 2018.õa eesmärgid

(kinnitatud õppenõukogu otsusega 30.08.2017.a)

1.EESTVEDAMINE JA JUHTIMINE

  • Väärtuskasvatuse osatähtsuse suurendamine koolielus.
  • Kooli sisehindamise läbiviimine arengukava koostamiseks.
  • Kooli dokumentatsioon on asjakohane ja kooskõlas kehtiva õigusega ning sellest juhindutakse igapäevases tegevuses: tööreeglid, palgakorraldus, (süle)arvuti kasutamise eeskirjad, õpilaste tunnustamine.

2.PERSONALIJUHTIMINE

  • Meeskonnatöö väärtustamine, soosimine ja selle suurem rakendamine (õpetajate vastastikune tundide külastamine, sisekoolitused, kooliväliste inimeste õppetöösse kaasamine, osalemine ühistes ettevõtmistes ja projektides, koostöö lõimingu eesmärgil).
  • Õpetajate enesearendamine digitehnoloogiliste pädevuste rakendamiseks.
  • Õpetajate enesearendamine: tagasiside andmise protsess (360 tagasiside metoodika)

3. RESSURSSIDE JUHTIMINE

  • Uue  veebiplatvormi rakendamine,
  • Ainekabinetid  on sisustatud ettenähtud vahenditega, mis toetab õpilase arengut.

4. KOOSTÖÖ HUVIGRUPPIDEGA

  • Koostöö huvigruppidega mitmekesistab ja toetab õppe- ja kasvatustegevust
  • Huvigruppide rahulolu kooliga uuritakse ja analüüsitakse ning tulemusi arvestatakse arendustegevuste kavandamisel.

5. ÕPPEPROTSESS

1)Õpilase individuaalsete vajaduste ja võimetega arvestamine õppe- ja kasvatustegevuses

2)Õppekava pidev arendamine:

•õppimist toetava hindamissüsteemi täiustamine;

•digipädevuste saavutamise kava koostamine I, II ja III kooliastmel ning klassiti;

3) Koolipäeva mitmekesistamine erinevate liikumiste abil.