Valikainete õpetamine toimub vaba tunniressursi arvelt pidades silmas põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 25 lõiget 4.

Vaba tunniressursi kasutamine õppeaineti on määratud kooli poolt.

A-võõrkeelena õpetatakse inglise keelt. B-võõrkeelena õpetatakse vene keelt.