Meie koolist

Meie väärtused

Koostöö

Eduka õppe ja kasvatuse huvides valitseb tõhus koostöö koolikogukonna kõigi osapoolte vahel, samuti tehakse ühistööd teiste koolide ja välispartneritega.

Sallivus

Erinevate kultuuride ja inimeste austamine ning hindamine.

Tervis ja keskkond

Hea tervis on elulise tähtsusega iga inimese, perekonna ja kogukonna jaoks. Väärtustame enda ja teiste tervist ning tervislikke eluviise. Suhtume ümbritsevasse hoolivalt ning säästvalt. Õppetöö toimub lõimuvalt kohalikus looduskeskkonnas.

 
Vastutus

Vastutus on kolmepoolne – õpilane, lapsevanem, kool. See saab alguse iseendast.

Õpilane mõistab vabaduse seotust vastutusega, õpib vastutama oma tegude ja ka ühiskonnas toimuva eest. Julgeb sekkuda, kui eiratakse demokraatliku ühiskonna olulisi väärtusi (võrdõiguslikkus, sallivus).

 

Viisakus

Koolikogukonna liikmete omavaheline suhtlemine on lugupidav, üksteist usaldav, toetav tunnustav.

 
Loovus

Õpetaja on loov, tal on vabadus õppematerjali loovalt käsitleda.

Õpilased on loovad, nende tegevused on nähtaval näitustel, esinemistel ja esitlustel.