RIIGI TASANDI STRATEEGILISED DOKUMENDID JA REGULATSIOONID

Eesti Vabariigi haridusseadus  

Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus 

Põhikooli riiklik õppekava

Põhikooli lihtsustatud riiklik õppekava

Laste liikluskasvatuse kord

Riigieksamite vormid ja ajad, ühtsete põhikooli lõpueksamite ning tasemetööde õppeained, vormid ja ajad 2016/2017. õppeaastal

Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord

   
   
KOOLISISESED DOKUMENDID JA REGULATSIOONID
Kooli tegevust reguleerivad dokumendid

Mäetaguse Põhikooli koolitusluba

Mäetaguse Põhikooli põhimäärus

Mäetaguse Põhikooli arengukava

Mäetaguse Põhikooli õppekava

Mäetaguse Põhikooli sisehindamise läbiviimise kord

Mäetaguse Põhikooli asjaajamiskord

Mäetaguse Põhikooli pikapäevarühma töökorraldus

Mäetaguse Põhikooli raamatukogu kasutamise eeskiri

Mäetaguse Põhikooli õpilaste ekskursioonide, matkade, õppekäikude jms läbiviimise kord

   

Õpilaste tegevust reguleerivad dokumendid

Mäetaguse Põhikooli kodukord

Arenguvestluste läbiviimise kord

Loovtööde teemad (2016/2017.õa)

Õpilaspileti kasutamise kord

   

Töötajate tegevust reguleerivad dokumendid

Mäetaguse Põhikooli korrapidamise kord

Mäetaguse Põhikooli ainesektsiooni töökorraldus

Mäetaguse Põhikooli töötajatega arenguvestluse läbiviimise kord

Mäetaguse Põhikooli personali arendamine ja täiendkoolituse kord

Mäetaguse Põhikooli personali koolitusplaan

Mäetaguse Põhikooli töötajate tunnustamise kord