Õppetöö

HEV- koordineerija

HEV-koordineerija toetab kogu kooli kollektiivi ja kaasab kõiki osapooli, korraldab võrgustikutööd.

HEV- koordineerija:

 • HEV õpilaste identifitseerimine;
 • kooli kollektiivi informeerimine nende õpilaste erivajadustest, käitumisest ja saavutustest;
 • õpilaste erivajaduste varajase märkamise ja sekkumisstrateegiate planeerimine;
 • õpilaste erivajaduste kirjeldamine ja dokumenteerimine, õpilaste edu ja saavutuste jälgimine;
 • kooli HEV õpilaste õppekorralduse tõhususe hindamine;
 • kolleegide nõustamine ja toetamine;
 • koostöö ja partnerluse arendamine õpilastega lastevanematega ja teiste spetsialistidega
 • (õpilaste ja lastevanemate kaasamine otsustustesse);
 • organiseerib ennetustegevust koostöös teiste tugigrupi liikmetega;
 • koostab ja registreerib IÕK või tugiteenuste/meetmete rakendamise otsused;
 • peab arvet HEV õpilastest ja teeb vastavalt tugigrupi otsusele esildise õpilaste märkimiseks
 • EHIS-sse;
 • teeb koostööd kooliväliste spetsialistidega.